Rodo

Rodo

BLIK

Klauzula informacyjna w zakresie danych zbieranych i przetwarzanych w biurze administratora na ul. Czerniakowskiej 87a na potrzeby monitoringu CCTV

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych - .

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować siępoprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje: wejście/wyjście z biura, recepcję, korytarze, klatki schodowe.

Monitoring CCTV obejmuje wizerunek osoby, która znajduje się w zasięgu oznaczonych kamer, z wykluczeniem przetwarzania danych biometrycznych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłobynarazić Administratora na szkodę

Podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes administratora, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”) związany z celami wskazanymi powyżej.

Okres przez który dane będą przechowywane
Dostęp do danych z monitoringu
  1. Dane zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 1 miesiąc.Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziąłwiadomość,iżmogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończeniapostępowania.
  2. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażająbezpieczeństwu,życiui zdrowiu pracowników i osób przebywającychna terenie biura, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:a) na wniosek osób trzecich;b) na wniosek organów prowadzącychpostępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego sąudostępniane tylko organom prowadzącympostępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnychprzepisów.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogąbyć przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowychze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującegosięochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należyskontaktowaćsię z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane sąwyżej.

Pani/Pana wizerunek jest w sposób automatyczny rejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego podczas przebywania w obszarze monitorowanym.